dop

Beschermde oorsprongsbenaming (BOB)

De Gorgonzola-kaas wordt door de Europee Unie erkend en is geregistreerd in de lijst vanBOB-producten van 12/06/96 met verordening EG nr. 1107. Om in aanmerking te komen voor deze lijst dient de kaas te voldoen aan de conformiteitsvereisten van de productiespecificaties. Het conformiteitscertificaat wordt enkel afgegeven voor goedgekeurde kaas en geeft de toelating voor het in de handel brengen van het product met beschermde oorsprongsbenaming “Gorgonzola”.

Het Consortium voor de bescherming van de Gorgonzola-kaas werd in 1972 opgericht door de Italiaanse staat en staat onder zijn toezicht. Met behulp van zijn ambtenaren waakt het Consortium over de inachtneming en de toepassing van de normen die gelden in Italië en in het buitenland waar de oorsprongsbenaming “Gorgonzola” beschermd is.

De benaming “Gorgonzola” geniet de volwaardige bescherming vastgelegd in de eerste allinea van art. 13 van de Verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad, en in het bijzonder van punt b), die bepaalt dat de geregistreerde benamingen beschermd zijn tegen «elk misbruik, elke nabootsing of voorstelling, zelfs indien de werkelijke oorsprong van het produkt is aangegeven of indien de beschermde benaming is vertaald, of vergezeld gaat van uitdrukkingen zoals “soort”, “type”, “methode”, “op de wijze van”, “imitatie”, en dergelijke ».

  • Delen op